Giá bán tam thất

Giá bán tam thất

Giá bán tam thất là yếu tố rất quan trọng quyết định tới 80% hành vi mua tam thất. Trong cùng một cửa hàng, tam thất được phân chia ra thành nhiều loại có giá bán khác nhau. Còn trong những cửa hàng khác nhau, nếu chỉ căn cứ vào mức độ chia to...

Read more